Obchodní podmínky

1. Kontaktní údaje

SAK Radotín, s.r.o., Karlická 1407/39A, 153 00 Praha 5
IČ: 27123472
DIČ: CZ27123472
Telefon: 257 812 160

Email: info@sakradotin.cz

 

2. Úvodní ustanovení

1.     Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.sakradotin.cz a další související právní vztahy.

2.     Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

3.     Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a uzavřením kupní smlouvy kupující zároveň vyslovuje souhlas s VOP a potvrzuje, že se s aktuálním zněním VOP seznámil.

4.     Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Vždy je však povinen aktuální znění zveřejnit na internetové adrese www.sakradotin.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

3. Uživatelský účet

1.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále též „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen neprodleně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

3.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám, jinak se má za to, že uživatelský účet využil sám a je z takového jednání zavázán.

4.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, těchto všeobecných obchodních podmínek nebo z obecně závazných právních předpisů.

5.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající vynaloží patřičné úsilí, aby tato údržba pokud možno neprobíhala v pracovních dnech v době mezi 9.00 a 17.00 hod.

4. Uzavření kupní smlouvy

1.     Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (není-li výslovně uvedeno jinak). Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (např. s množstevní slevou). Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné (nejedná se o nabídku učiněnou ve smyslu § 43a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží ani toto své rozhodnutí jakkoli odůvodňovat.

2.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Prodávající zpravidla neprodleně po obdržení objednávky tuto kupujícímu potvrdí prostřednictvím webového rozhraní, popř. telefonicky či elektronickou poštou, a to na telefon či adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

3.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) a způsobu jejího objednání požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením přijetí objednávky (akceptací) prodávajícím, a to prostřednictvím webového rozhraní, elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího nebo jiným odpovídajícím způsobem.

5.     Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména (nikoli však výlučně) s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu, VOP prodávajícího nebo obecně závazný právní předpis.

6.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

5. Cena zboží a platební podmínky

1.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-           v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Karlická 1409/39A, Praha 5, PSČ 153 00;

-           v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

-           bezhotovostně převodem na účet uvedený prodávajícím.

2.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.     V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.

4.     Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním/dodáním zboží kupujícímu.

5.     Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající kupujícímu kdykoli v době od potvrzení přijetí objednávky kupujícího prodávajícím, a to v elektronické či listinné podobě a zašle jej na elektronickou či korespondenční (dodací) adresu kupujícího anebo jej předá kupujícímu při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

1.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

2.     V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší, není-li právními předpisy stanoveno jinak. V takovém případě je kupující povinen vrátit prodávajícímu předmětné zboží (ohledně něhož došlo ke zrušení kupní smlouvy), a to do pěti pracovních dnů ode dne, v němž bylo odstoupení doručen prodávajícímu. V případě, že kupující poruší tuto svou povinnost, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu 5 % z ceny nevráceného zboží za každý den prodlení, max. však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li prodávajícímu přepravováno, musí být také náležitě zabaleno a ochráněno před vznikem škody.

3.     Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, jestli vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

4.     V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (s náklady vynaloženými na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží. Za účelem splnění povinností prodávajícího uvedených v tomto článku je kupující povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost.

5.     Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Odpovědnost za vady, záruka

1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

2.     Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

3.     Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné, lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

4.     Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

5.     Při uplatňování záruky je nutné, aby kupující předložil doklad o zaplacení a o dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány anebo jiným dostatečným způsobem prokázal koupi předmětného zboží u prodávajícího. Zboží, které nevykazuje zjevnou výrobní závadu, může být prodávajícím odesláno k otestování (prověření vady a její příčiny).

6.     V případě, že byla vadou zboží zakoupeného u prodávajícího způsobena škoda, musí kupující pro uplatnění odpovědnosti za škodu učinit alespoň následující:

-           řádně a včas doložit, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího,

-           zajistit přístup pojišťovacího agenta do 72 hodin od nahlášení škodné události prodávajícímu,

-           zdokumentovat dostatečným způsobem (např. fotografiemi, videozáznamem apod.) místo poškození a rozsah vzniklé škody a tuto škodu vyčíslit a řádně doložit a v případě instalace zboží třetí osobou doložit jméno (název nebo obchodní firmu) a adresu takové osoby, která dané zboží instalovala, a předložit všechny relevantní protokoly a dokumenty. 

7.     Prodávající v žádném případě nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod způsobených v důsledku neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených především vnějšími vlivy, událostmi nebo např. chybnou manipulací

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2.     Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením a umožňuje jeho řádné fungování.

3.     Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. Doručování

1.     Nebude-li dohodnuto jinak nebo není-li těmito VOP upraveno jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

2.     Zpráva je doručena:

-           v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;

-        v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, nebo uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10. Ostatní

1.     Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

2.     Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

3.      Aktuální a platné znění VOP musí být umístěno na webové stránce prodávajícího